DE GESCHIEDENIS:

 

De Sperwer is opgericht in maart 1938. ´De Graafschapbode´ besteedde op 6 april 1938 uitgebreid aandacht aan de oprichting, zoals hieronder te lezen is.


Hoog-Keppel Gymnastiekvereeniging „Sperwer"
Uit "De Graafschapbode" van 6 april 1938

In de zaal van den heer Jansen had Donderdagavond het voorloopig bestuur van de Gymnastiekvereeniging in deze gemeente een vergadering belegd van ouders van adspirantleden en leden om het een en ander te bespreken. Ongeveer een 40 personen waren aanwezig. Wegens verhindering van Dr. Belinfante werd de vergadering in den aanvang geleid door den heer W. Jager uit Hummelo, die allen een welkom toeriep op deze eerste bijeenkomst en de beste wenschen uitsprak voor de jonge vereeniging.

Vervolgens herdacht hij in waardeerende woorden het overlijden van R. J. C. Baron van Pallandt, van wien men veel medewerking had mogen ondervinden. Daarna werd het concept-reglement artikelsgewijs behandeld en na enkele wijzigingen vastgesteld.

Bij de verkiezing van een definitief bestuur werden na stemming en herstemming daarin gekozen de heeren E. H. Mulder, Drempt; W. Jager, Hummelo; W. van Zadelhoff, Eldrik; G. Winkelhorst, Hoog-Keppel en Mej. M. J. B. Ysselsteyn te Hoog-Keppel. De beide plaatselijke doktoren, die zich daartoe bereid hadden verklaard, werden als adviseerend lid daaraan toegevoegd. De contributie werd daarna vastgesteld en het bestuur werd gemachtigd kinderen van ouders, die moeilijk of geheel niet in staat zijn contributie te betalen, toe te laten. Bij de mededeelingen zeide de voorzitter, dat het gemeentebestuur eenige subsidie heeft toegestaan.

Aanbevolen werd een vereenigingscostuum aan te schaffen, doch direct werd dit niet verplichtend gesteld.
Aan de vereeniging werd na eenige bespreking den naam gegeven van „Sperwer", het symbool van kracht en vlugheid.

Tenslotte werden nog voor de eerste maal in de financieele controle-commissie benoemd de heeren G. J. Reuvekamp, J. Klomp en K. G. Noy.

De heer Mulder dankte Dr. Belinfante voor diens initiatief om tot oprichting van een gymnastiekvereniging te komen. Voorts werd nog een woord van dank gesproken tot het voorloopig bestuur en zij, die in den beginne, door huisbezoek, leden hadden gewonnen.